Жүйемен жұмысты бастар бұрын Пайдаланушы келісімінің өзгерістерімен танысыңыз

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ - ОФЕРТА

1. Анықтамалар

1.1. Осы Пайдаланушы келісімнің (бұдан әрі – Келісім немесе Оферта) мақсаттары үшін келесі анықтамалар қолданылады::

1.1.1. «Пайдаланушы» — ҚР заңнамасына сәйкес әрекетке қабілетті және құқық қабілетті кез келген жеке және/немесе заңды тұлға;

1.1.2. «Дербес деректер» — қолжетімділігі шектеулі дербес деректер санатына Қазақстан Республикасының заңнамасымен жатқызылған Пайдаланушы туралы ақпарат (тегі, аты, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, кіру бойынша есептікке алу деректері: құпиясөз, логин /есім және т.б.).

1.1.3. «Есеп жазбасы (аккаунт)» — кіру мүмкіндігін беру мақсатында Пайдаланушыны сәйкестендіру үшін қажетті деректердің жиынтығы.

1.1.4. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама (бұдан әрі - Бағдарлама) — веб-бағдарлама түрінде де болуы мүмкін зияткерлік меншік нысаны.

2. Келісімнің мәні

2.1. Осы Келісім Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес «CODO» ЖШС-нің Пайдаланушыға төмендегі шарттар бойынша жария ұсынысы (офертасы) болып табылады. Оферта Бағдарламада жарияланған сәттен бастап жіберілген болып есептеледі.

Бағдарлама иесі кез келген Пайдаланушыға Бағдарламаны қол жеткізудің үш тәсілін пайдалануға мүмкіндік береді: (1) Бағдарламаны апробациядан өткізу аясында қол жеткізу (бұдан әрі – Демо-қол жеткізу) тіркеумен және төлемсіз немесе (2) Есептік жазбаны тіркеумен және құрумен және Бағдарламаға толық қол жеткізу шеңберінде төлеммен (бұдан әрі – Толық қол жеткізу) немесе (3) Есептік жазбаны тіркеумен және шектеулі қолжетімділікпен (бұдан әрі – Шектеулі қолжетімділік).

2.2. Пайдаланушы Бағдарламадағы диалогтық терезеде Келісім шарттарын қабылдау арқылы оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді, бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабының 3-тармағының мағынасы бойынша Бағдарламадан иесінің офертасына акцепт болып табылады.

2.3. Акцепт толық, сөзсіз және бұлтарыссыз.

2.4. Пайдаланушы осы Келісімде айқындалған талаптарға сәйкес Бағдарламаға ұсынылған Пайдаланушының дербес және өзге де деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға, пайдалануға өзінің келісімін береді. Деректерді тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген, сондай-ақ білім беру ұйымының әлеуметтік-психологиялық қызметтерінің жұмысын реттейтін регламенттерге сәйкес жүзеге асырылады.

2.5. Келісімнің шарттары кез келген ескертулерсіз, шектеулерсіз және ерекшеліктерсіз толық көлемде ғана қабылдануы мүмкін. Пайдаланушының өз келісімін білдіруі Пайдаланушының келісім шарттарын, оның ішінде Пайдаланушының Бағдарламада қолданылатын кез келген тәртіп ережелерін сақтау міндетін тудыратын азаматтық-құқықтық шарт жасауды білдіреді.

2.6. Бағдарламаны пайдалану үшін Пайдаланушы келісімінің ережелерімен келісім білдіру (акцепт) міндетті шарт болып табылады.

2.7. Осы Келісімнің ережелері ол бұзылған кезге дейін қолданылады. Осы Келісімді бұзу үшін Пайдаланушы Бағдарлама иесіне еркін нысанда жазбаша өтініш жібереді. Бағдарлама иесі бұл өтінішті 30 күнтізбелік күн ішінде қарайды.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Пайдаланушы құқылы:

3.1.1. Есептік жазбаны пайдалануды тоқтату және осы Келісімді бұзу;

3.1.2. Есептік жазбаға кіру үшін логин мен құпиясөзін өзгерту;

3.1.3. Осы Келісімнің шарттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтай отырып Бағдарламаны пайдалану;

3.1.4. Тиісті құжаттармен расталған негіздер болған жағдайда Бағдарламадан иесінен өзінің дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап ету;

3.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

3.2. Пайдаланушы міндеттенеді:

3.2.1. Тіркеу үшін тіркеу нысанына сәйкес өзі туралы сенімді деректерді ұсыну қажет. Бағдарламадан иесінің Пайдаланушы ұсынған ақпараттың дұрыс еместігі туралы кез келген күмәндары тіркелуден бас тартуға, уақытша бұғаттауға және/немесе пайдаланушының есептік жазбасын жоюға алып келеді;

3.2.2. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын бірегей логин мен құпиясөзді құпия түрде сақтау. Логин мен құпиясөз құпия ақпарат болып табылады және қолданыстағы заңнамада және/немесе Келісімде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, жариялауға жатпайды. Пайдаланушының құпиясөзін және өз Есептік жазбасының логинін жоғалтуына байланысты кез келген тәуекелдерді Пайдаланушы дербес көтереді;

3.2.3. Осы Келісімнің 3.3.1-тармақшасына сәйкес енгізілген өзгерістермен танысу мақсатында осы Келісімнің мазмұнымен бағдарламадан мерзім сайын танысуға болады;

3.2.4. Бағдарламадан иесінің және/немесе басқа үшінші тұлғалардың Бағдарламаға және/немесе оның қандай да бір элементтеріне қатысты зияткерлік меншік құқығын бұзбауға, атап айтқанда, Пайдаланушы Бағдарламадан иесінің жазбаша келісімінсіз Бағдарлама иесі орналастырған материалдарды (мәтіндік, графикалық, аудио/бейне және т. б.) коммерциялық мақсатта, Бағдарламада тікелей рұқсат етілген жағдайларды басқа жолмен таратуға, таратуға және жаңғыртуға құқығы жоқ.);

3.2.5. Есептік жазбаға кіру үшін пайдаланылатын логин мен құпиясөздің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін және оған үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмайтын тиісті шараларды өз бетінше қолдану (атап айтқанда, құпиясөз браузерде, соның ішінде cookies технологиясын пайдалану кезінде, Пайдаланушының компьютерлік құрылғысын үшінші тұлғалардың пайдалану мүмкіндігі кезінде сақталмауын қадағалау));

3.2.6. Бағдарламаны пайдаланған кезде, қоғамда қабылданған этикалық және моральдық норма талаптарын қатаң ұстану, сондай-ақ осы Келісімнің «Ерекше шарттар» бөлімінің талаптарын қатаң сақтау;

3.2.7. Келісімде қарастырылған және/немесе Бағдарлама парақшаларында орналастырылған басқа да талаптарды сақтау және басқа да міндеттемелерді орындау.

3.3. Бағдарлама иесі құқылы:

3.3.1. Өз қалауы бойынша кез келген уақытта осы Келісімдегі кез келген ережелерді (тұтастай немесе ішінара) өзгертуге, редакциялауға, қосуға, толықтыруға, жоюға немесе жою. Бұл ретте, Келісімнің жаңа редакциясы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше қарастырмаса, ол Бағдарламада жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Бұл ретте, Бағдарлама иесі Осы Келісімнің 3.2.3-тармағына сәйкес Пайдаланушыны осы Келісімге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарлауға міндетті емес.

3.3.2. Себептерді түсіндірместен, Пайдаланушының Есептік жазбасын бұғаттау және/немесе жою, Бағдарлама парақшаларына қандай да бір Есептік жазбаны пайдалану арқылы, соның ішінде Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын және/немесе Бағдарламада орналастырылған Құпиялылық саясатын бұзған жағдайда кіруге тыйым салу.

3.3.3. Пайдаланушыларға ақпараттық хабарламалар жіберу. Кез келген мүмкін тәсілмен тіркеле отырып, Пайдаланушы Есептік жазбада көрсетілген электрондық пошта және/немесе ұялы байланыстың абоненттік нөміріне ақпараттық хабарламаларды алуға келіседі;

3.3.4. Кез келген уақытта Бағдарламаның дизайнын және пайдаланушы интерфейсін, оның мазмұнын, ұсынылатын функциялардың мазмұнын өзгерту, қолданылатын сценарийлерді, бағдарламалық жасақтаманы, Бағдарламаны және Бағдарламада пайдаланылатын немесе сақталған басқа да нысандарды және кез келген Қосымшаларды Пайдаланушыға ескертусіз өзгерту немесе толықтыру;

3.3.5. Өз қалауы бойынша кез келген, соның ішінде Бағдарламаны Қазақстан Республикасының заңнамасын, осы Келісімнің ережелерін, басқа Пайдаланушылардың, өзге үшінші тұлғалардың және мемлекеттің құқықтарын бұзатын және/немесе бұзуы мүмкін Бағдарламаны , және/немесе ақпаратты қандай да бір себептерсіз және ескертусіз алып тастау;

3.3.6. Өз қалауы бойынша кез келген ақпаратты, оның ішінде Пайдаланушы Бағдарламада Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе осы Келісімнің ережелерін бұза отырып орналастыратын ақпаратты жою;

3.3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген өзге де шараларды қолдануға құқылы.

3.4. Бағдарлама иесі міндеттенеді:

3.4.1. Келісімде қарастырылған шарттар негізінде Пайдаланушыға Бағдарламаны қолдануға техникалық мүмкіндік беру;

3.4.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарын орындауға міндетті.

4. Келісімнің Ерекше шарттары

4.1. Пайдаланушы келесіні растайды, кепілдік береді және келіседі:

4.1.1. Бағдарлама иесі осы Келісімнің мәтініне қандай да бір өзгерістер енгізгеннен кейін Пайдаланушының Бағдарламаны пайдалануы енгізілген өзгерістермен пайдаланушының келісімін білдіреді;

4.1.2. Өзінің дербес деректерін жинау, өңдеу, сақтау және үшінші тарапқа беру процесі нені білдіретінін түсінеді және Бағдарлама иесіне бұл жөнінде ешқандай кінә қоймауға міндеттенеді;

4.1.3. Есептік жазбаға логин мен құпиясөзді басқа үшінші тұлғаларға бермейді;

4.1.4. Алаяқтық сипаттағы әрекеттерді жүзеге асырмайды, оның ішінде Бағдарлама иесі қолданатын техникалық қорғау құралдарын айналып өтуді және/немесе бұзуды қоса алғанда, кез келген алаяқтық әрекеттерді қолдауды жүзеге асырмайды;

4.1.6. Осы Келісімнің ережелерін бұзғаны үшін Пайдаланушы, оның ішінде үшінші тұлғалар алдында дербес жауапты болады.

4.2. Пайдаланушыға тыйым салынады:

4.2.1. Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен араздықты, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тілдік және өзге де артықшылықтарды насихаттауды немесе үгіттеуді жүзеге асыру;

4.2.2. Егер Пайдаланушы заңға немесе осы ақпаратты ашу шартына байланысты жеткілікті құқықтарға ие болмаса, Бағдарламада орналастыру немесе хабарламалар, пікірлер арқылы үшінші тұлғалардың рұқсаты шектеулі ақпаратты (құпия ақпаратты) беру;

4.2.3. Бағдарламада орналастыру, жаңғырту, қайта өңдеу, тарату, жариялау, жалпы жұрттың назарына жеткізу, беру, сату немесе басқа тәсілмен, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Келісімде белгіленген жағдайлардан, сондай-ақ Бағдарламада тікелей қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда, Бағдарламадан иесінің алдын ала рұқсатынсыз Бағдарламаны , авторлық және өзге де айрықша құқықтар объектісі болып табылатын басқа да Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың Сайтын толығымен немесе бөліп пайдалану;

4.2.4. Бағдарламада мазмұны жеке және заңды тұлғалардың ар-намысына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін, сол сияқты нормативтік емес лексикасы, зорлық-зомбылыққа, терроризмге, қолданыстағы билікті, конституциялық құрылысты күштеп құлатуға шақырулары бар, азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ елдің әл-ауқаты мен тұтастығын бұзатын немесе қауіп төндіретін хабарламалар, пікірлер, графикалық бейнелер немесе басқа да материалдар (оның ішінде шындыққа сәйкес келмейтін) орналастыру;

4.2.5. Бағдарламада порнографиялық сипаттағы материалдарды немесе осындай материалдарды қамтитын интернет-сайттарға гипермәтіндік сілтемелерді орналастыру;

4.2.6. Есептік жазбаны тіркеу рәсімінен өткен кезде өзі туралы көрінеу жалған немесе ойдан шығарылған ақпаратты, атап айтқанда, бөтен немесе ойдан шығарылған аты мен тегін көрсету немесе кейіннен енгізу;

4.2.7. Бағдарламаның және/немесе Бағдарлама элементтерінің жұмыс істеуін тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру, Бағдарламаны және/немесе Бағдарламаэлементтерін басқаруға немесе олардың жабық бөлімдеріне (оның ішінде Бағдарламаиесіне ғана рұқсат етілген бөлімдерге) рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін жүзеге асыру, сондай-ақ кез келген ұқсас әрекеттерді жүзеге асыру;

4.2.8. Құпиясөзді таңдау немесе енгізу арқылы басқа Пайдаланушылардың Есептік жазбаларына рұқсатсыз кіруді жүзеге асыру, сондай-ақ мұндай кіруге әрекет жасау;

4.2.9. Бағдарлама саясатына, сондай-ақ ҚР заңнамасына қайшы келетін кез келген өзге қызметті жүзеге асыру.

4.3. Пайдаланушы шартсыз келісім береді (осы Келісімнен басқа жеке келісім талап етілмейді):

4.3.1. Бағдарламадан иесінің мүддесін Пайдаланушы тапсыратын уәкілетті органдарға және үшінші тұлғаларға тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайларда ғана Бағдарламапарақшаларында оның іс-әрекеттерімен байланысты ақпаратты беруі;

4.3.2. тіркеу кезінде Бағдарламаға берілген оның дербес деректерін жинау, өңдеу және оларды ерекше жағдайларда және тек Бағдарлама мекен жайына олардың өз функцияларын орындауға байланысты негізделген заңды сұрау салған уәкілетті мемлекеттік органдардың талабы бойынша тарату.

5. Дербес деректерді қорғау

5.1. Пайдаланушы Бағдарламада Бағдарлама иесі белгілеген тәсілмен тіркеуді жүзеге асыра отырып, Бағдарлама иесіне дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға, пайдалануға қандай да бір ескертусіз келісім береді.

5.2. Жиналатын, сақталатын, өңделетін және таратылатын дербес деректердің санаттары:

  • Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;
  • жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі;
  • Пайдаланушының байланыс телефоны;
  • Пайдаланушының электрондық поштасының мекенжайы (e-mail);
  • Пайдаланушының тұрғылықты жері;
  • Пайдаланушы жұмыс істейтін немесе оқитын және оның мүддесі үшін бағдарламаны пайдалана отырып, деректерді жинау, өңдеу және сақтау жүзеге асырылатын оқу орны
  • Пайдаланушы өз еркімен ұсынатын басқа да деректер.

5.3. Дербес деректер осы Келісімнің әрекет ету мерзімі, Бағдарламаны пайдалану мерзімі және Пайдаланушының Бағдарламада әрекет ететін/белсенді тіркеуінің болуы бойы сақталады.

5.4. Бағдарлама иесі Пайдаланушының дербес деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ Пайдаланушылардың дербес деректері бар өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық шараларды қабылдайды.

5.5. Бағдарламаны Пайдаланушы тіркеу нысанын толтыру кезінде осы Келісімге келісімін растай отырып, өз келісімін білдіреді және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Келісімде белгіленген тәртіппен өзінің дербес деректері мен үшінші тұлғалардың өзі өкілдік етуге уәкілеттік берілген деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға, таратуға және үшінші тұлғаларға беруге рұқсат береді.

6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында Есептік жазбаны пайдаланумен, егер мұндай әрекеттер үшінші тұлғалардың не Пайдаланушының құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға әкелетін болса, дербес жауапты болады.

6.2. Пайдаланушы өз Есептік жазбасының сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті шараларды қабылдауға міндетті және Бағдарламада жасалған барлық әрекеттер үшін жауап береді.

6.3. Бағдарлама иесі пайдаланушының немесе кез келген үшінші тұлғаның алдында Бағдарламадан иесінің және/немесе Пайдаланушының Есептік жазбаны пайдалануына байланысты келтірілген, жоғалған пайданы немесе жоғалған деректерді, ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне зиянды қоса алғанда, кез келген тікелей және/немесе жанама залалдар үшін жауапты болмайды.

6.4. Бағдарлама иесі Пайдаланушының осы Келісімнің шарттарын бұзғаны үшін Бағдарламаға немесе оның жеке функцияларына рұқсат беруден бас тартылған, не мұндай қолжетімділік тоқтатылған және/немесе бұғатталған жағдайда Бағдарлама иесі куәландыратын қандай да бір дәлелдемелерді, құжаттарды және басқаларды ұсынуға міндетті емес

6.5. Бағдарлама иесі пайдаланушының алдында Бағдарлама жұмысындағы техникалық ақаулар үшін жауап бермейді.

7. Дауларды шешу тәртібі

7.1. Осы Келісімді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

7.2. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, осы Келісімнен туындайтын не оған байланысты, оның ішінде оны бұзуға, тоқтатуға немесе жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар сот тәртібімен түпкілікті реттеуге жатады.

8. Келісімнің қолданылу мерзімі

8.1. Осы Келісім Пайдаланушы Бағдарламадағы диалогтық терезеде келісімнің шарттарын қабылдау жолымен оның шарттарымен (акцепт) келісім білдірген сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім шегінде қолданылады.

8.2. Бағдарлама иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себептерді түсіндірместен, егер Бағдарлама иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Пайдаланушының келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын кез келген, соның ішінде бір рет те, бұзған жағдайда, шығындарын өтеместен, кіру және Есеп жазбасын пайдалану мүмкіндігін дереу тоқтатумен Келісімді біржақты соттан тыс тәртіппен тоқтатуға құқылы.

8.3. Егер Бағдарлама иесі мен Пайдаланушы арасында жасалған азаматтық-құқықтық сипаттағы басқа шартта өзгеше қарастырылмаса, Бағдарлама иесі кез келген уақытта Пайдаланушыны хабардар етпестен және себебін түсіндірместен, қандай да бір шығындарын өтеместен немесе келісім бойынша алынған ақыны қайтарусыз, Пайдаланушы келісім шарттарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын бір рет немесе жүйелі бұзған жағдайда, Бағдарламаны пайдалану мүмкіндігін тоқтата тұруға құқылы. Кіру мерзімін Бағдарлама иесі дербес анықтайды.

9. Қорытынды ережелер

9.1. Осы Келісім Бағдарламаны пайдалану мүмкіндігін пайдалану тәртібіне қатысты Пайдаланушы мен Бағдарлама иесі арасындағы азаматтық-құқықтық шарт болып табылады және олар болған жағдайда Пайдаланушы мен Бағдарлама иесі арасындағы барлық алдыңғы келісімдерді ауыстырады.

9.2. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

9.3. Егер осы Келісімнің бір немесе бірнеше ережелері қандай да бір себептер бойынша жарамсыз немесе заңдық күші жоқ деп танылса, бұл Келісімнің қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

9.4. Пайдаланушы немесе басқа пайдаланушылар келісімдердің ережелерін бұзған жағдайда Бағдарламадан иесінің әрекетсіздігі Бағдарлама иесін кейінірек өз мүдделерін қорғау үшін тиісті әрекеттерді жасау құқығынан айырмайды, сондай-ақ кейіннен осындай немесе ұқсас бұзушылықтар жасаған жағдайда Бағдарламадан иесінің өз құқықтарынан бас тартуын білдірмейді.